Regulament Discoteca anilor '80

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

„DISCOTECA 80”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului este compania MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cu sediul în Sânnicoară, str. I. L. Caragiale, nr. 16, jud. Cluj, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1635/1994, CUI RO 6224937.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză a fost întocmit şi este făcut public, în mod gratuit, pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro/ro/ și pe pagina oficială de Facebook a societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/);

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută şi informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 24 – 27 iunie 2022 prin intermediul platformei Facebook, pe pagina oficială a companiei MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/);

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai jos:

 1. au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani la data începerii Concursului și au domiciliul sau reședința în județul Cluj.
 2. confirmă că au citit, înțeles și sunt de acord cu mecanismul și regulamentul Concursului;
 3. sunt de acord cu publicarea numelui de utilizator/ numelui și prenumelui, în cazul în care sunt desemnate câștigători, pe pagina de Facebook a companiei MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/).

Nu pot participa organizatorii Concursului, respectiv angajații sau colaboratorii societății SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Concurs și implicit dreptul de a beneficia de premiile oferite de organizator sunt anulate automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Organizatorul Concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Facebook/ Instagram. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților. Aceasta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii se pot înscrie la concurs pe pagina oficială de Facebook a companiei MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, în perioada 24 – 27 iunie 2022, după cum urmează:

 • Intră pe pagina oficială a companiei (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/)
 • Apreciază (Like) pagina oficială de Facebook a companiei: Moldovan Carmangerie
 • Apreciază (Like) postarea referitoare la concurs;
 • Răspund printr-un comentariu la postare, până în data de 27.06.2022, ora 23:59, prin care prezintă o amintire memorabilă din tinerețe în legătură cu participarea la un concert, petrecere sau mersul la discotecă.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

Organizatorul concursului va acorda un nr. de 10 invitații duble de participare la concertul „Discoteca 80” care are loc în data de 2 iulie 2022, ora 19:00,

Total premii:  10 premii

Invitațiile se comunică în format electronic.

 

La solicitarea câștigătorilor, organizatorul pune la dispoziția acestora invitațiile în format tipărit, care pot fi ridicate de luni până vineri, în perioada 29 iunie 2022  – 1 iulie 2022, între orele 07 - 21, de la magazinul Moldovan de pe strada Dávid Ferenc 21, Cluj-Napoca.

 

Aceste premii nu pot fi înlocuite cu alte bunuri și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a primi premiul oferit de Organizator în condițiile descrise în prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensație/ despăgubire din partea Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR

Câştigătorii vor fi desemnați prin intermediul unui program/ software de extragere aleatoriu (ex: random.org) și vor fi anunțați printr-un later edit la postarea oficială, și printr-o postare nouă pe pagina oficială de Facebook (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/).

Tragerea la sorţi va avea loc în data de 28 iunie 2022, ora 12:00 și va fi supervizată de un juriu format din trei persoane, angajați ai societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, iar câștigătorii vor fi anunțați prin intermediul paginii oficiale a companiei (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/).

Câştigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință̆ rezultatul concursului în cel mult 24 de ore de la încheierea tragerii la sorţi şi jurizării, astfel: vor fi contactaţi prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate în profilul lor de pe Facebook şi li se va afişa numele pe pagina MOLDOVAN CARMANGERIE SRL de pe Facebook.

În cazul în care câştigătorii nu transmit în termen de 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.

Dacă va fi cazul, Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor, în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de  28 iunie 2022, urmând ca ultimii câștigători să își poată ridica premiul cel târziu în data de  1 iulie 2022. Concursul poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea sau la inițiativa organizatorului.  

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul companiei MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.carmangeriamoldovan.ro/). Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul companiei.  

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare,  înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare,  în cazul în care  vor  câștiga, participanții acceptă  că, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atât timp cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații, în condițiile Regulamentului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată în mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevăzute de legislația specifică, în vederea participării la acest Concurs, validării câștigătorilor și atribuirii premiilor, respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce-i  revin Organizatorului legat de acordarea premiilor câștigătorilor și evidența financiar-contabilă aferentă acordării premiilor. Datele câștigătorilor vor fi stocate pe perioada impusă  de lege pentru păstrarea documentelor justificativ contabile, cu respectarea confidențialității și a legii privind arhivarea, în scopul dovedirii în fața autorităților fiscale române a îndeplinirii obligațiilor legale. 

Organizatorul se obligă ca datele personale - altele decât cele publicate de participanți pe conturile de socializare și care astfel sunt vizibile publicului larg -  să nu fie dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților/ prepușilor săi și a partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Concursului. 

Prin înscrierea la acest Concurs, participanții sunt de acord în mod expres cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele să fie făcute publice.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ale Participanților, stocate pe durata Concursului și ulterior acestuia.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu va fi ținută responsabilă de nici una din datele  furnizate de către participanți în cadrul comentariilor postate, persoanele indicate putând să acceseze opțiunea de neetichetare pusă la dispoziție de platforma de socializare, dacă este cazul.

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date astfel:

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării în condițiile prevăzute de prevederile legale aplicabile;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil la adresa dpo@cmdn.ro și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a trata cu seriozitate  sesizarea  și  a  rezolva  aspectele  sesizate.  Dvs. aveți și dreptul de a vă adresa instanței.

 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu aduce atingere prelucrărilor anterioare.
 • Dreptul de intervenție asupra datelor;
 • Datele pot fi dezvăluite exclusiv unor destinatari care sunt angajați/ colaboratori ai Organizatorului.

 La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la prezentul articol. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs pot trimite Societății SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL o cerere datată și semnată pe adresa Sânnicoară, str. I. L. Caragiale, nr. 16, jud. Cluj sau pe adresa de e-mail dpo@cmdn.ro.

Organizatorul va analiza dacă poate da curs cererii în integralitate sau parțial, având în vedere obligațiile legale ce îi revin cu privire la păstrarea datelor. 

Organizatorul  va  putea  să  refuze  ștergerea  datelor  participanților în măsura în care există alte prevederi legale care impun menținerea lor în vederea  îndeplinirii de către Organizator a unor obligații legale.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul participanților ca numele de utilizator, numele, prenumele și, dacă este cazul, fotografiile postate să poată fi folosite de către Organizator pentru a face publică premierea și asocierea cu SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, însă doar în legătură cu prezentul Concurs. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru Participanți.

Pentru obținerea unor informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile de care beneficiați, vă invităm să consultați Politica de confidențialitate, disponibilă la adresa https://www.carmangeriamoldovan.ro/info/confidentialitate.  

SECȚIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un participant la Concurs, dacă va considera că acesta are un comportament licențios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat şi pentru utilizatorii înscriși în această tombolă, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

Eventualele reclamații legate de organizarea și derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă de e-mail: office@cmdn.ro.