Regulament Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE TIP GIVEAWAY

Câștigă o masă gustoasă cu o amintire frumoasă!

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului de tip giveaway „Câștigă o masă gustoasă cu o amintire frumoasă!” este societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cu sediul în Sânnicoară, str. I. L. Caragiale, nr. 16, jud. Cluj, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1635/1994, CUI RO 6224937.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză a fost întocmit şi este făcut public, în mod gratuit, pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro/ro/.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută şi informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul „Câștigă o masă gustoasă cu o amintire frumoasă!” se desfășoară în perioada 06 - 26 decembrie 2021:

 1. i) prin intermediul platformei Facebook, pe pagina oficială a companiei SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.facebook.com/Moldovan.Sannicoara);
 2. ii) prin intermediul platformei Instagram, pe pagina oficială a companiei SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.instagram.com/carmangeriamoldovan)

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai jos:

 1. au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani la data începerii Concursului și domiciliul sau reședința în România/ județul Cluj/ Cluj-Napoca;
 2. confirmă că au citit, înțeles și sunt de acord cu mecanismul și regulamentul Concursului;
 3. sunt de acord cu publicarea numelui de utilizator/ numelui și prenumelui, respectiv a fotografiilor postate, în cazul în care sunt desemnate câștigători, pe paginile de Facebook și Instagram ale @carmangeriamoldovan.

Nu pot participa organizatorii Concursului, respectiv angajații companiei SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Concurs și implicit dreptul de a beneficia de premiile oferite de organizator sunt anulate automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Organizatorul Concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Facebook/ Instagram. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.

Aceasta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook sau Instagram.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Fă-ți o poză cu un prieten bun la căsuța noastră de la Târgul de Crăciun;
 2. Posteaz-o pe Facebook sau pe Instagram cu tag către prietenul tău și către @carmangeriamoldovan;
 3. Urmărește pe Facebook sau Instagram rezultatele tragerilor la sorți din zilele de 12, 19 și 26 decembrie 2021;
 4. Dacă ai câștigat, vino cu prietenul bun la căsuța Moldovan să vă ospătați!

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 3 premii săptămânale, după cum urmează:

 • Antricot de vită cu unt aromatizat și cartofi copți – 2 porții x 40 lei = 80 lei
 • Burger Moldovan + cartofi prăjiți – 2 buc x 36 lei = 72 lei
 • Sarmale – 2 porții x 15 lei = 30 lei

Total premii: 182 lei x 3 săptămâni = 546 lei (calculat la prețul de vânzare).

Premiile se pot ridica în orice zi, în perioada 13 – 31 decembrie 2021.

Aceste premii nu pot fi înlocuite cu alte bunuri și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a primi premiul oferit de Organizator în condițiile descrise în prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensație/ despăgubire din partea Organizatorului.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR

Câştigătorii vor fi desemnați săptămânal, prin intermediul unui program/ software de extragere aleatoriu (random.org) și vor fi anunțați printr-un later edit la postarea oficială, și printr-o postare nouă:

- pe pagina oficială de Facebook (https://www.facebook.com/Moldovan.Sannicoara)

- pe pagina oficială de Instagram (https://www.facebook.com/Moldovan.Sannicoara)

Dacă persoana câștigătoare nu răspunde într-un interval de 48 (patruzecișiopt) de ore sau nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a face o nouă extragere pentru a alege un alt câștigător într-un interval de 48 (patruzecișiopt) de ore.

Tragerile la sorți vor avea loc în zilele de 13, 20 și 27 decembrie 2021.

Dacă va fi cazul, Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor, în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 26 decembrie 2021, urmând ca ultimii câștigători să își poată ridica premiul cel târziu în data de 31 decembrie 2021.

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (www.carmangeriamoldovan.ro). Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul companiei.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare,  înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare,  în cazul în care  vor  câștiga, participanții acceptă  că, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate în prezentul  Regulament. Aceste informații vor fi menținute atât timp cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații, în condițiile Regulamentului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată în mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevăzute de legislația specifică, în vederea participării la acest Concurs, validării câștigătorilor și atribuirii premiilor, respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce-i  revin Organizatorului legat de acordarea premiilor câștigătorilor și evidența financiar-contabilă aferentă acordării premiilor. Datele câștigătorilor vor fi stocate pe perioada impusă  de lege pentru păstrarea documentelor justificativ contabile, cu respectarea confidențialității și a legii privind arhivarea, în scopul dovedirii în fața autorităților fiscale române a îndeplinirii obligațiilor legale. 

Organizatorul se obligă ca datele personale - altele decât cele publicate de participanți pe conturile de socializare și care astfel sunt vizibile publicului larg -  să nu fie dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților/ prepușilor săi și a partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Concursului. 

Prin înscrierea la acest Concurs, participanții sunt de acord în mod expres cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele să fie făcute publice.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ale Participanților, stocate pe durata Concursului și ulterior acestuia.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu va fi ținută responsabilă de nici una din datele  furnizate  de către participanți în etichetarea persoanelor din cadrul comentariilor/ imaginilor postate, persoanele indicate putând să acceseze opțiunea de neetichetare pusă la dispoziție de platforma de socializare.

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date astfel:

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării în condițiile prevăzute de prevederile legale aplicabile;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil la adresa dpo@cmdn.ro și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a trata cu seriozitate  sesizarea  și  a  rezolva  aspectele  sesizate.  Dvs. aveți și dreptul de a vă adresa instanței.

 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu aduce atingere prelucrărilor anterioare.
 • Dreptul de intervenție asupra datelor;
 • Datele pot fi dezvăluite exclusiv unor destinatari care sunt angajați/ colaboratori ai Organizatorului.

 

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la prezentul articol. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs pot trimite Societății SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL o cerere datată și semnată pe adresa Sânnicoară, str. I. L. Caragiale, nr. 16, jud. Cluj sau pe adresa de e-mail dpo@cmdn.ro.

Organizatorul va analiza dacă poate da curs cererii în integralitate sau parțial, având în vedere obligațiile legale ce îi revin cu privire la păstrarea datelor. 

Organizatorul  va  putea  să  refuze  ștergerea  datelor  participanților în măsura în care există alte prevederi legale care impun menținerea lor în vederea  îndeplinirii de către Organizator a unor obligații legale.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul participanților ca numele de utilizator, numele, prenumele și fotografiile postate să poată fi folosite de către Organizator pentru a face publică premierea și asocierea cu SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, însă doar în legătură cu prezentul Concurs. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru Participanți.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un participant la Concurs, dacă va considera că acesta are un comportament licențios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat şi pentru utilizatorii înscriși în această tombolă, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

Eventualele reclamații legate de organizarea și derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă de e-mail: office@cmdn.ro.