Regulament Cină romantică

REGULAMENT

Concurs: Cină romantică în doi

 

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Concursul este organizat de MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cu sediul în județul Cluj, comuna Apahida, sat Sânicoara, str. I. L. Caragiale, nr. 16, având cod unic de inregistrare RO6224937, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1635/1994.

1.2 Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa participanții în mod oficial, în termen de 3 zile lucrătoare, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

SECŢIUNEA 2 - LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul Cină romantică în doi este organizat și se desfășoară în perioada 14.02.2022 - 20.02.2022, exclusiv pe pagina oficială de Facebook a companiei MOLDOVAN CARMANGERIE SRL (https://www.facebook.com/CarmangeriaMoldovan/).

SECȚIUNEA 3 – DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează persoanelor cu vârstă peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie.

3.2 Nu pot participa organizatorii concursului, angajați ai MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, rude de gradul I ale acestora sau persoane terțe.

3.3 Prin participarea la concurs, participanții declară că înțeleg, acceptă și respectă condițiile prezentului regulament. Paricipanții sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea datelor și informațiilor furnizate Organizatorului.

3.4 Dreptul de participare aparține în excusivitate concurenților și are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.5 Dreptul de participare la concurs este anulat în situația în care concurenții furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare cu realitatea.

3.6 Pentru a putea participa la concurs, concurenții trebuie să aibă un cont activ de Facebook, completat cu o adresă de e-mail validă și date de identificare reale (nume, prenume). În cazul în care persoanele interesate de competiție nu dețin un cont personal de Facebook, acesta poate fi creat la adresa: https://facebook.com/

3.7 Prezenta activitate, desfășurată de MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, reprezintă o promoție în sensul Regulamentului privind promoțiile pe pagini, în grupuri și evenimente, disponibil la adresa: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/#

3.7.1 MOLDOVAN CARMANGERIE SRL își asumă responsabilitatea de a respecta toate legile, regulamentele și reglementările aplicabile, precum și înțelegerea politicilor și condițiilor de publicare a unei promoții pe Facebook (politica de utilizare a datelor, standardele comunității, declarația de drepturi și responsabilități).

3.7.2 MOLDOVAN CARMANGERIE SRL răspunde din punct de vedere legal pentru: regulamentul oficial, condițiile ofertei și cerințele de eligibilitate si respectarea regulamentelor și reglementărilor în vigoare care se aplică promoțiilor și tuturor premiilor oferite.

3.7.3 Prin prezenta activitate, MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu facilitează sau promovează jocurile de noroc online, banii reali online, jocurile de îndemânare sau loteriile online fără permisiunea scrisă în prealabil.

3.7.3.1 Potrivit Art. 11, Ordonanța de Urgență nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

3.7.4 În desfășurarea prezentei activități, MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu urmărește integrarea unui site sau a unei aplicații separate pe site-ul Facebook și nu urmărește atragerea de date de pe Facebook sau furnizarea de date către Facebook. Activitatea desfășurată se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor Facebook.

3.7.5 MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu încurajează administrarea promoțiilor prin intermediul cronologiilor personale sau conexiunilor prietenilor participanților.

3.7.6 Fiecare concurent sau participant trebuie să beneficieze de o aprobare completă din partea Facebook pentru participarea la prezenta activitate.

3.7.7 Prezenta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.

SECȚIUNEA 4 - ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cât și acceptarea regulamentului platformei de socializare Facebook.

SECȚIUNEA 5 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoara în perioada 14.02.2022 - 20.02.2022 (7 zile), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, după cum urmează:

5.1 Înscrierea la concurs se face pe pagina oficială de Facebook a companiei (https://www.facebook.com/CarmangeriaMoldovan/), în dreptul afișului de concurs postat, începând cu data de 14 februarie 2022, ora 09:00.

5.2 Concursul se desfășoară într-o singură etapă. Astfel, câștigătorul va fi anunțat la finalul celor 7 zile de concurs (21.02.2022), în dreptul afișului de concurs postat.

5.3 Premiul poate fi utilizat în perioada 22.02.2022 – 28.02.2022.

 SECȚIUNEA 6 – MECANISMUL CONCURSULUI / MECANISM DE PARTICIPARE

6.1 Participanții se pot înscrie la concurs pe pagina oficială de Facebook MOLDOVAN CARMANGERIE, în intervalul 14.02.2022 – 20.02.2022, după cum urmează:

  • Intră pe pagina oficială a companiei (https://www.facebook.com/CarmangeriaMoldovan/);
  • Apreciază (Like) pagina oficială de Facebook a companiei: Moldovan Carmangerie;
  • Răspund printr-un comentariu, până în data de 20.02.2022, ora 23:59, la întrebarea: „Ce înseamnă pentru tine o cină romantică? ”, în dreptul afișului de concurs postat.

6.2 Câștigătorul va fi ales în data de 21.02.2022, la ora 11, online, pe pagina de Facebook MOLDOVAN CARMANGERIE, prin tragere la sorți, folosind site-ul https://commentpicker.com/.

6.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în cazul în care nu îndeplinește cerințele prezentului regulament sau utilizează un limbaj considerat nepotrivit.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI

MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va oferi un singur premiu la finalul celor 7 zile de concurs, unui singur câstigător desemnat prin tragere la sorți. Premiul constă într-o cină pentru doua persoane la unul dintre clienții noștri HoReCa, Restaurantul Euphoria Biergarten din Cluj – Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 25, jud. Cluj.

SECŢIUNEA 8 -  ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi, folosind site-ul https://commentpicker.com/ , în data de 21.02.2022, ora 11, online, pe pagina de Facebook MOLDOVAN CARMANGERIE.

8.2 Tragerea la sorţi va fi supervizată de un juriu format din trei persoane, angajați ai MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, iar câștigătorul va fi anunțat prin intermediul paginii oficiale a companiei (https://www.facebook.com/CarmangeriaMoldovan/).

8.3 Câştigătorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în 24 de ore după încheierea tragerii la sorţi şi jurizării, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-a completat în profilul lui de pe Facebook şi i se va afişa numele pe pagina MOLDOVAN CARMANGERIE SRL de pe Facebook.

8.4 În cazul în care câştigătorul nu trimite în 24 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

8.5 Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării câştigătorului din motive care nu ţin de el.

8.6 Câştigătorul va intra personal în posesia premiului, la data și ora stabilite de comun acord cu organizatorul (nu mai târziu de 7 zile).

8.7 Dacă este din afara județului Cluj, Organizatorul nu își asumă cheltuielile legate de transport și nu poate transfera premiul către o altă locație a partenerului.

8.8 Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acetui premiu stau la discreția câștigătorului.

 SECȚIUNEA 9 – ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig nu depinde de numărul participanților, dar este conditionat de respectarea prezentului regulament.

 SECȚIUNEA 10 - ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 20.02.2022 şi poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea sau la inițiativa organizatorului.

 SECȚIUNEA 9 - REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit pe pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro/info/regulament-cina-romantica.

 9.2 Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
9.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament. Orice modificări aduse vor fi comunicate prin intermediul canalelor amintite la 9.1.

 SECȚIUNEA 10 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Tuturor participanţilor le sunt respectate drepturile prevăzute de REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR).

10.2 MOLDOVAN CARMENGERIE SRL prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, corect și transparent, în conformitate cu dispozițiile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 și se asigură că există măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date.

10.3 Conform art. 4 pct. 7 din Regulamentul GDPR, în relația cu datele dvs. cu caracter personal, MOLDOVAN CARMENGERIE SRL, are calitatea de operator de date.

10.4 Datele cu caracter personal colectate și prelucrate pot consta în date de identificare (nume, prenume) sau în date de contact (cont personal de Facebook, adresă de e-mail, număr de telefon). Cu ocazia ridicării premiului, câștigătorul va prezenta un act de identitate pentru confirmarea identității.

10.5 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul organizării concursului, desemnării/ anunțării câștigătorului și acordării premiului.

10.6 Datele vor fi păstrate pe suport hârtie sau pe suport informatic pe durata desfășurării concursului (14.02.2022 - 20.02.2022), urmând a fi distruse în cel mult 7 zile de la încheierea campaniei.

10.7 Datele sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c (în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului) și f (în scopul intereselor legitime urmărite de operator) din Regulamentul GDPR.

10.8 Accesul la datele cu caracter personal este limitat acelor angajați sau colaboratori cărora le sunt necesare informațiile pentru realizarea scopurilor menționate la pct. 10.5.

10.9 Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul la rectificare/ actualizare / completare a datelor atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor; dreptul de a fi notificate în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.

10.10 În vederea exercitării drepturilor prevăzute la pct. 10.9 sau pentru obținerea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu protecția datelor, desemnat de societate, care poate fi contactat folosind următoarele date:

E-mail:               dpo@cmdn.ro

Adresă:   Com. Apahida, Sat Sânnicoară, str. I.L Caragiale, nr. 16, jud. Cluj.

SECȚIUNEA 11 – DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECȚIUNEA 12 - LITIGII

12.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

12.2 Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate sau necorespunzătoare.

12.3 Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrisi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

12.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta promovează violența, este licenţios sau neadecvat.

12.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

12.6 Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

12.7 Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.

SECŢIUNEA 13 - CONFLICTE

13.1 Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către MOLDOVAN CARMENGERIE SRL, în mod absolut.

13.2 Orice modificare a acestor reguli va face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe pagina de Facebook a companiei (https://www.facebook.com/CarmangeriaMoldovan/).